Privacyverklaring

ANTHE Psychologie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld, waarin staat omschreven hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vanaf de start van de overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens bewaard en verwerkt. De gegevens met een sterretje * worden tevens verwerkt bij het versturen van een bericht via het contactformulier op de website.
– Voor- en achternaam*
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer*
– E-mailadres*
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, zoals in correspondentie en telefonisch*. Daartoe behoren ook bijzondere persoonsgegevens op het gebied van gezondheid.


Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

ANTHE Psychologie verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren, zoals:
– Contact op te nemen via e-mail of telefoon wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van je betaling
– Het voeren van het wettelijk verplichte patiëntendossier (zie hieronder): wettelijke bewaartermijn 20 jaar.
– Het voeren van een wettelijk verplichte financiële administratie (zonder bijzondere persoonsgegevens): wettelijke bewaartermijn 7 jaar.


Bewaartermijn van de gegevens

ANTHE Psychologie hanteert de volgende bewaartermijnen:
– Je gegevens die je via het contactformulier op de website worden verstuurd zullen, wanneer er geen verdere overeenkomst wordt gestart, binnen 14 dagen na afronding van het contact worden verwijderd.
– Het cliëntendossier heeft een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.
– Administratieve gegevens (zoals facturen) kennen een bewaartermijn van 7 jaar, volgens de eisen van de Belastingdienst.


Je dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede en zorgvuldige zorg te bieden en/of onderzoek te doen. Na ontvangst van het aanmeldformulier en toestemmingsformulier wordt een cliëntdossier aangemaakt. Dit wordt gedaan in een goed beveiligde digitale omgeving, met behulp van het Elektronisch Patiënten Dossier van Evicare.


Je rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je mij verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te verzoeken om vernietiging van je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in moet gaan op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.


Geheimhouding

Psychologen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ANTHE Psychologie alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou spreekt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken aan derden. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.


Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten, kun je mij benaderen via het contactformulier. Vind je het fijn om de privacyverklaring te downloaden? Dan kan dat hieronder.Scroll naar boven